Hukum Riba

No comment 433 views
Hukum Riba,5 / 5 ( 1votes )

Oleh : Gilang Arif Freeanto

 

Beberapa Dalil Al Quran tentang Riba :

 

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(TQS. al- Baqarah [2]: 275)


“Takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba.”
(TQS. al-Baqarah [2] :278)

Ibnu Qudamah mengatakan, “Riba itu diharamkan berdasarkan  dalil Al Qur’an, As Sunnah, dan Ijma’ (kesepakatan kaum muslimin).” (Al Mughni, 7/492)

Bahkan tidak ada satu syari’at pun yang menghalalkan riba. Al Mawardiy mengatakan, “Sampai dikatakan bahwa riba sama sekali tidak dihalalkan dalam satu syari’at pun.” Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya.” (QS. An Nisaa’: 161). Maksudnya adalah riba ini sudah dilarang sejak dahulu pada syari’at sebelum Islam. (Mughnil Muhtaj, 6/309)

 

Di antara dalil Al Qur’an yang mengharamkan bentuk riba adalah   firman   Allah   Ta’ala, “Hai   orang-orang   yang   beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imron: 130)

* Dikutip dari berbagai sumber

* Sumber gambar dari google

author